Generalforsamling 28. august 2019

31. juli 2019

Hermed indkalder Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. til 23. ordinære generalforsamling:


Tid:         Onsdag den 28. august 2019 kl. 19.30
Sted:       Hou Hallens mødelokale

Dagsorden: I henhold til vedtægterne -


   1.  Valg af dirigent
   2.  Beretning for det forløbne regnskabsår
   3.  Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
   4.  Budget for indeværende driftsår fremlægges
   5.  Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af
        investeringsplan for kommende år
   6.  Indkomne forslag fra andelshaverne
   7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
   8.  Valg af suppleanter til bestyrelsen
   9.  Valg af revisor
  10. Eventuelt


Vedr. pkt. 3: Årsrapport med regnskab kan ses på www.bhkv.dk og rekvireres på tlf. 86557670 fra ca. 1 uge før generalforsamling.

Efter generalforsamlingen serveres en let anretning.

Oplysninger vedrørende BHKV findes på www.bhkv.dk

Bestyrelsen