Generalforsamling den 26. august 2020

4. august 2020

Ordinær Generalforsamling


Hermed indkalder Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. til 24. ordinære generalforsamling:


Tid: Onsdag den 26. august 2020 kl. 19.30
Sted: Hou Hallens mødelokale


Dagsorden: I henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
6. Indkomne forslag fra andelshaverne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt'


Vedr. pkt. 3: Årsrapport med regnskab kan ses på
www.bhkv.dk og rekvireres på tlf. 8655 7670 fra ca. 1 uge før generalforsamling.


Efter generalforsamlingen serveres en let anretning.
Oplysninger vedrørende BHKV findes på www.bhkv.dk
Bestyrelsen